§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Plebiscytu jest Monika Szumna (dalej: „Organizator”).
1.2. Uczestniczkami Plebiscytu mogą być wyłącznie kobiety, które ukończyły 18 lat. Nie ma górnej granicy wiekowej.
1.3. Udział w Plebiscycie jest dobrowolny i bezpłatny.
1.4. Zasady Plebiscytu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: https://kobietamiesiaca.pl
1.5. Poprzez przystąpienie do Plebiscytu Uczestniczki akceptują zasady zawarte w Regulaminie.

§2. UCZESTNICY PLEBISCYTU

2.1. Z zastrzeżeniem pkt 2.2., w Plebiscycie mogą wziąć udział kobiety w wieku powyżej 18 lat posiadające pełne zdolności do czynności prawnych.
2.2. Uczestniczkami Plebiscytu nie mogą być:
2.2.1. współpracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe,
2.2.2. pracownicy Sponsorów oraz ich osoby najbliższe,
2.2.3. członkowie Jury, oraz ich osoby najbliższe
2.3. Pracownikami w rozumieniu Regulaminu są osoby zatrudnione przez Sponsorów na podstawie umowy o pracę lub wykonujące inne czynności na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
2.4. Osobami najbliższymi w rozumieniu Regulaminu są osoby, z którymi współpracownicy Organizatora lub pracownicy Sponsorów pozostają w związku małżeńskim albo w stosunkach pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.5. Uczestniczki mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Plebiscycie, oraz usunięcia swoich danych (w tym zdjęć) na każdym etapie trwania Plebiscytu bez podania przyczyny. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej (w wiadomości e-mail przesłanej na adres kontakt@kobietamiesiaca.pl). Usunięcie danych zostanie przeprowadzone w ciągu 24 godzin od daty potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

§3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA

3.1. Uczestniczka Plebiscytu może złożyć tylko jedno zgłoszenie w danej edycji.
3.2. Zgłoszenia muszą spełniać następujące wymagania:
3.2.1. Zawierać poprawne dane, w tym: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek, adres e-mail,
3.2.2. Zawierać krótki opis własnej osoby (minimum 2 zdania [100 znaków]),
3.2.3. Zawierać dwa zdjęcia z widoczną twarzą (jedno całej sylwetki [minimum
od głowy do kolan], drugie dowolne). Dopuszcza się zarówno zdjęcia profesjonalne, jak i amatorskie (selfie). Zdjęcia nie mogą zawierać tzw. “upiększaczy” (dodatkowych ramek, emotikon, obrazków i tekstów) oraz twarzy innych osób. Dopuszcza się zdjęcia zawierające datę, oraz znaki wodne autora.
3.3. Do Plebiscytu można zgłaszać jedynie zdjęcia własnego autorstwa lub takie, do których posiada się pełne prawa.
3.4. Fotografie zgłaszane do Plebiscytu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

3.5. Zdjęcia będą publikowane w kolejności: 1. zdjęcie dowolne, 2. zdjęcie całej sylwetki.
3.6. Po złożeniu Zgłoszenia nie ma możliwości zmiany zawartych w nim fotografii oraz ich kolejności.

3.7. Fotografie przesłane w Zgłoszeniu będą brać udział w konkursie głównym (Plebiscyt Kobieta Miesiąca), jak i konkursie dodatkowym (Kobieta Miesiąca Publiczności). Laureatki Top3 będą brały udział w dodatkowym głosowaniu na Kobietę Roku.

§4. ZASADY UDZIAŁU W PLEBISCYCIE

4.1. Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny od północy pierwszego do godziny 23:59 dziesiątego dnia każdego miesiąca.
4.2. Zgłoszenia muszą zawierać wszystkie elementy wymienione w pkt 3.2.
4.3. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie Plebiscytu, nie będą brały w nim udziału.

4.4. Osoba wysyłająca zgłoszenie zgadza się na publikację jej imienia, nazwiska oraz przesłanych przez nią fotografii w galerii Kandydatek oraz w formularzu głosowania na Kobietę Miesiąca Publiczności.

§5. PRAWA AUTORSKIE I INNE

5.1. Przystępując do Plebiscytu, Uczestniczka oświadcza, że jest autorem, lub posiada pełne prawa autorskie majątkowe do fotografii, które zgłasza w Plebiscycie.
5.2. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych zgłoszeń lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:
5.2.1. w zakresie rozpowszechniania fotografii i danych zawartych w zgłoszeniu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5.3. Uczestniczka wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanych fotografii przez Organizatora, a także na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i statutowych Organizatora.
5.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestniczki w Plebiscycie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres e-mail Organizatora
.

5.5. Przesyłając zgłoszenie Uczestniczka wyraża zgodę na dopisanie jej adresu e-mail do listy mailingowej w celu przesyłania wiadomości o nadchodzących edycjach Plebiscytu oraz informacji o nowościach na stronie internetowej Konkursu.

§6. NAGRODY

6.1. W ramach Plebiscytu Kobieta Miesiąca zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
6.2. Szczegóły dotyczące rodzaju nagród rzeczowych zostaną przekazane przez Organizatora w oddzielnym komunikacie umieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://kobietamiesiaca.pl.
6.3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
6.4. Nagroda za uzyskanie tytułu głównego (Kobieta Miesiąca) przysługuje w liczbie sztuk 1.

6.5. Nagrodą za zebranie największej liczby głosów wśród osób odwiedzających stronę internetową www.kobietamiesiaca.pl jest uzyskanie tytułu komplementarnego Kobieta Miesiąca Publiczności, szarfa inspirowana konkursami piękności, dyplom, wpis na stronie głównej serwisu, oraz wpisy w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

§7. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

7.1. Kandydatki oceniane będą przez Jury, w którego skład wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Skład Jury zostanie podany przed rozpoczęciem każdej edycji Plebiscytu.
7.2. Laureatkami Plebiscytu Kobieta Miesiąca będą kobiety, których zgłoszenia zostaną najwyżej ocenione przez Jury. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.
7.3. W każdej edycji wyróżnionych zostaje minimum 10 kobiet. W zależności od ilości zgłoszeń Organizator może wyróżnić większą ich liczbę.
7.4. Kandydatka, która wygra daną edycją plebiscytu, tj. uzyska tytuł główny, zobowiązana będzie do wykonania, a następnie przesłania zdjęcia w szarfie Organizatorowi Plebiscytu. Każda Laureatka wyraża zgodę, aby jej zdjęcie w szarfie było używane do promocji kolejnych edycji Plebiscytu.

7.5. Kandydatka, która zdobędzie najlepszy wynik w głosowaniu internetowym uzyska tytuł komplementarny Kobieta Miesiąca Publiczności.
7.6. Zdobywczyni tytułu głównego wybranej edycji Plebiscytu nie będzie mogła brać udziału w minimum trzech kolejnych edycjach.

§8. WYNIKI PLEBISCYTU

8.1. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone 18 dnia każdego miesiąca o godzinie 18:00 na stronie internetowej: https://kobietamiesiaca.pl
8.2. Laureatki Plebiscytu zostaną powiadomione przez Organizatora o wynikach w wiadomości e-mail. Wiadomość zawierać będzie również informacje o sposobie wykonania fotografii w szarfie.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych fotografii również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane zdjęcia w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidywane jakiekolwiek wynagrodzenie.

9.2. Laureatki znajdujące się na podium każdej edycji wezmą udział w dodatkowym plebiscycie Kobieta Roku. Ich fotografie będą na bieżąco publikowane w zakładce “Kobieta Roku”.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Plebiscytu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
9.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).
9.5. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Organizator poprzez pocztę e-mail (kontakt@kobietamiesiaca.pl) oraz wiadomość prywatną na fanpage’u Kobietamiesiaca.pl na Facebook, oraz profil Instagram @kobietamiesiaca.
9.6. Wszystkie kandydatki proszone są o polubienie stron Organizatora oraz naszych Partnerów:

KobietaMiesiąca.pl

(https://www.facebook.com/kobietamiesiaca)

Obcasy.pl

(https://www.facebook.com/obcasypl)

§10. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

10.1. Administratorem danych podanych przez Uczestniczkę Plebiscytu jest Organizator. W sprawach dotyczących Plebiscytu można kontaktować się sposobami podanymi w pkt 9.5.
10.2. Dane osobowe podane przez Uczestniczkę Plebiscytu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Plebiscytu, publikacji informacji o Laureatkach oraz ich zdjęć na stronie internetowej https://KobietaMiesiaca.pl, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,
10.3. Dane osobowe Laureatek Plebiscytu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
10.4. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
10.4.1. umożliwienie uczestniczkom Plebiscytu wzięcia w nim udziału,
10.4.2. umożliwienie przeprowadzenia Plebiscytu,
10.4.3. opublikowanie informacji o Laureatkach
10.4.4. archiwizację dokumentów.
10.5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
10.6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
10.7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
10.7.1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
10.7.2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
10.7.3. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
10.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Plebiscytu, powiadomienia Laureatek o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością.
10.9. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestniczek Plebiscytu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023r

Używamy plików cookie do personalizacji treści, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dane są wykorzystywane przez Nas i Naszych zaufanych partnerów. View more
Cookies settings
Akceptuj
Odrzuć
Polityka prywatności i pliki cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności

  Właścicielem strony internetowej kobietamiesiaca.pl jest Monika Szumna, która jest administratorem Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy informacje gromadzone na stronie kobietamiesiaca.pl, a także wyjaśnia powody, dla których musimy gromadzić określone dane o użytkowniku. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania ze strony kobietamiesiaca.pl zapoznaj się z niniejszą Polityką Prywatności. Dbamy o Twoje dane osobowe i zobowiązujemy się do zapewnienia ich poufności i ochrony.

Gromadzone przez nas dane osobowe:

Kiedy wchodzisz na stronę kobietamiesiaca.pl, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej oraz niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Ponadto podczas przeglądania strony zbieramy informacje o poszczególnych stronach internetowych, które przeglądasz, jakie strony lub frazy wprowadzone w wyszukiwarce skierowały Cię na naszą Stronę oraz o tym, w jaki sposób z niej korzystasz. Te informacje zbierane automatycznie określamy mianem "Informacji o urządzeniu". Informacje o urządzeniu mogą być przekazywane wyłącznie naszym zaufanym partnerom, dzięki którym możemy prowadzić analizę ruchu. W tej chwili korzystamy z Google Analytics. Narzędzie nie pozwala na identyfikację konkretnego użytkownika. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics. Ponadto, możemy gromadzić dane osobowe, które nam przekażesz (w tym, między innymi, imię, nazwisko, adres e-mail, wiek, miejsce zamieszkania itp.) na etapie zgłoszenia do Plebiscytu w celach jego prowadzenia lub zgłoszenia do newslettera, aby otrzymywać powiadomienia o nowej zawartości na stronie.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Naszym nadrzędnym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych użytkowników, dlatego też możemy przetwarzać jedynie ograniczone dane, tylko w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie konieczne do utrzymania funkcjonowania Strony i na najkrótszy możliwy czas. Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz do sporządzania danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej Strony internetowej. Wspomniane dane statystyczne nie są gromadzone w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu. Możesz odwiedzić naszą Stronę internetową bez konieczności ujawniania nam swojej tożsamości lub przekazywania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby rozpoznać Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak zechcesz skorzystać z niektórych funkcji Strony, lub chcesz otrzymywać nasz newsletter, lub podać inne informacje poprzez wypełnienie formularza, możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, wiek i miasto w którym mieszkasz. Możesz zrezygnować z podawania nam swoich danych osobowych, jednak wówczas możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Strony. Na przykład, nie będziemy w stanie wysyłać Ci naszego Newslettera lub nawiązać z Tobą kontaktu. Użytkownicy, którzy nie są pewni, które informacje są obowiązkowe, mogą skontaktować się z nami pisząc na adres kontakt@kobietamiesiaca.pl.

Twoje prawa:

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, przysługują Ci następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi:
  • Prawo do uzyskania informacji.
  • Prawo dostępu do informacji.
  • Prawo do korekty danych.
  • Prawo do usunięcia danych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  • Prawo do zastrzeżenia sposobu przetwarzania danych.
  • Prawo sprzeciwu.
  • Prawa odnoszące się do automatyzacji podejmowania decyzji i profilowania.
Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych. Ponadto, jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, zaznaczamy, że dane użytkownika mogą być przetwarzane w celu realizacji ewentualnych umów z nim zawartych (np. w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony) lub w celu realizacji naszych uzasadnionych działań biznesowych wymienionych powyżej. Ponadto należy mieć na uwadze, że informacje o użytkowniku mogą być przekazywane poza granice Unii Europejskiej, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Linki do innych stron

Na naszej Stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych witryn, które nie stanowią naszej własności ani nie są przez nas nadzorowane. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za inne strony internetowe ani za ich praktyki związane z ochroną prywatności. Z tego powodu zachęcamy do świadomego opuszczenia naszej strony i zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej, która może gromadzić dane osobowe.

Ochrona danych:

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji udostępnianych przez użytkownika na serwerach komputerowych w środowisku kontrolowanym, bezpiecznym, zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. W ramach kontroli i nadzoru stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem danych osobowych. Nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa transmisji danych przez sieć internetową lub bezprzewodową.

Ujawnienie informacji wynikających z przepisów prawa:

Wszelkie informacje, które gromadzimy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, zostaną ujawnione, jeśli jest to wymagane lub zgodne z prawem, np. w celu wywiązania się z wezwania do sądu lub podobnego postępowania prawnego oraz wówczas, gdy w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest koniecznie w celu ochrony naszych praw, Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, wykrycia oszustwa lub w odpowiedzi na wezwanie organów rządowych.

Informacje kontaktowe:

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszej Polityki Prywatności lub w jakiejkolwiek sprawie mającej związek z Twoimi prawami i danymi osobowymi, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@kobietamiesiaca.pl.
Save settings
Cookies settings